Lynx 2019 förändring av boggi, dyna och fjädring!

I sista minuten gör man en del stora förändringar

LYNX TEKNISKA UPPDATERINGAR MY19
Det har skett några förändringar av Lynx 2019 snöskotrar sedan introduktionen i våras.

Lynx BoonDocker RE kommer att vara utrustade med PPS²-3700- och 3900-boggi. Den största skillnaden jämfört med PPS²-DS boggin är koppling i främre svingen. Den bakre upphängningen är densamma som användes på 2018 BoonDocker RE 3700 850.

Orsaken till den senaste förändringen var att den gamla konfigurationen fortfarande var en bättre lösning. Vi var inte 100% nöjda med PPS²-DS och KYB 46 HLCR-dämparna.
Beslutet att gå vidare med den redan beprövade bakfjädringen gjordes för att säkerställa en konsekvent körupplevelse.

 

Fjädringskalibrering av Lynx-snöskotrar med RE-paket ändras för modellåret 2019.
Den nya fjädringsuppsättningen är gjord för aggressiv åkning på knöliga skandinaviska leder. Justeringsmånen för fjädringen är nu större, vilket innebär bättre körupplevelse under de flesta körförhållanden.
Vi tror verkligen att du kommer att bli nöjd och glatt överraskad av det arbete vi har gjort med de nya inställningarna för upphängning.

Boggiinställningarna för Xtrim RE 850 förbättras avsevärt för modellåret 2019. Fjädringen har ändrats på två sätt:

  • Placering av boggin i tunneln
  • Förändrad fästpunkt för främre sving i “ramen”. Fästpunkten flyttad uppåt och bakåt
  • Bakre boggidämpare flyttad. Byte av position innebär mer kontrollerad viktförskjutning vid acceleration
Resultatet är bättre kontrollerad viktförskjutning vid acceleration eller vid bromsning. Förändringar i fjädringens geometri och positionering minskar tendensen för icke önskade wheelies. De lekfulla egenskaperna hos Xtrim RE är fortfarande kvar och det är lättare än tidigare att njuta av prestandan.
  • NY kalibrering av RE-fjädring
Xtrim RE 850 delar samma fjädringskalibreringar som alla andra modeller med RE-paketet.
Den nya kalibreringen är gjord för aggressiv åkning på ojämna leder. Kalibreringen är mer sportig och justeringsmånen är större, vilket ger mer stabilitet och komfort i alla körsituationer och miljöer.
Alla Lynx-snöskotrar med RADIEN-chassi får nytt, fastare skum i dynan.
Ny stoppning ger bättre stöd och längre livslängd. Det förbättrar ergonomin genom att ge mer stöd som möjliggör mindre sagging och bättre knävinkel.
Den nya stoppningen ökar också stötdämpningsförmågan hos dynan.
Alla Radien modeller med 996 mm skidställning, kommer att ha en förnyad framfjädring.
Förnyad fjädring i framvagnen innebär bättre riktningsstabilitet, mer exakt styrning och mindre dartning. Ändrade är spindlarna och den övre A-armen.
Exaktare styrning är summan av två saker: Spindlar har mer “trail” (MY18: -5 mm, MY19 6 mm, skillnad 11 mm) och brantare (= mer vertikal) castervinkel.

 

Originaltext på engelska:
LYNX TECHNICAL UPDATES MY19
There have been some improvements to 2019 snowmobiles since the BRP Lynx media event introduction in Hemavan, Sweden, that we would like to inform you before the season starts

Lynx BoonDocker RE snowmobiles will be equipped with PPS²-3700 and 3900 rear suspension. The biggest difference compared to PPS²-DS rear suspension is linkage in front arm. The rear suspension is the same that was used on 2018 BoonDocker RE 3700 850 model.
Reason for the lastminute change was the fact that the old configuration was still a better performing solution. We were not 100% happy with PPS²-DS and KYB 46 HLCR shock combination.
The decision to go forward with the already proven rear suspension was made to ensure a consistent riding experience.

Suspension calibrations of Lynx snowmobiles with RE package are changed for model year 2019.
The new suspension set-up is made for aggressive riding on bumpy Scandinavian trails. The operation window of suspension is now bigger, which means better riding experience in most riding conditions.
We truly believe that you will be satisfied and happily surprised with the work that we have made with the new suspension settings.

Rear suspension settings of Xtrim RE 850 snowmobiles is greatly improved for model year 2019. The suspension has been changed in two ways:

  • Rear suspension positioning
  • Re-located front arm attachment point on frame. Attachment point is located upward and backward
  • Rear shock is in new position. Change in rear shock’s position means more controlled weight transfer when accelerating

The result is better controlled weight transfer when accelerating or when braking. Changes in suspension geometry and positioning reduce tendency for un-wanted wheelies. Playful characteristics of Xtrim RE is still there and enjoying the performance is easier than before.

  • NEW RE suspension calibrations

Xtrim RE 850 snowmobiles share the same suspension calibrations as all the other models with RE package.

New suspension calibrations are made for aggressive riding on bumpy trails. The calibrations are sportier and the operating window of suspension is bigger, which provides more stability and comfort in all riding situations and environments.

All Lynx snowmobiles with RADIEN chassis will get new, firmer seat foam. New seat foam gives better support and longer seat life. It improves riding ergonomics by providing firmer support which allows for less sagging and shallower knee angle.
The new foam composition also increases the shock absorbing capacity of the seat.

All Radien models with 996 mm ski stance, will have renewed front suspension.
Renewed front suspension means better directional stability, more precise steering and less darting. Changed are the spindles and upper A arm.

More precise steering is a sum of two things: Spindles have more trail (MY18: -5 mm, MY19 6 mm; difference 11 mm) and steeper (=more vertical) caster angle.

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen antar vi att du är nöjd med det. Acceptera Läs mer